پریفرم

  • دهانه 38 میلی متری

پریفرم

  • دهانه 38 میلی متری

پریفرم

  • دهانه 38 میلی متری
  • 15.5 گرم

پریفرم

  • دهانه 38 میلی متری
  • 13 گرم

پریفرم

  • دهانه 38 میلی متری

پریفرم

  • دهانه 38 میلی متری