پریفرم

  • دهانه 28 میلی متری
  • روفنی

پریفرم

  • دهانه 28 میلی متری
  • 1 میل

پریفرم

  • دهانه 28 میلی متری
  • 15.5 گرم

پریفرم

  • دهانه 28 میلی متری
  • 13 گرم

پریفرم

  • دهانه 28 میلی متری

پریفرم

  • دهانه 28 میلی متری